آوای آزاد »  شاعران » یدالله رویایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

در گفتگوی ما
 فنجان تو کوهستانی ست
 وقتی که به واژه های (بوسه های) تو نما می بخشد
 وقتی که واژه های (بوسه های) ما نما می گیرند
چشمان تو روح هندسی شان را
 در کوهستان پنهان می سازند
 چشمان تو روح هندسی دارند
 وقتی که فنجان تو کوهستانی ست
 و واژه(بوسه) که از کنار دست چپ تو
 می افتد
 می افتد در دهان راست من
 در گفتگوی ما
 آن دم که نگاه صخره در نگاه پر
 می ماند
 او ضلع مربع پریدن را
 می داند

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009