آوای آزاد »  شاعران » یدالله رویایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعبیر

خواب دیدم در بیابانی دراز
 خاک راه از خون پایم رنگ شد
 از دو چشمم ریخت زنجیر سیاه
 حلقه زد بر دستهایم تنگ شد
اختری آویخت بر سقف سپهر
 مار شد پیچید دور گردنم
 بر زدم فریاد : وای
 ابری چو کوه
غول شد افتاد بر روی تنم
 خنجری بر چشم خورشیدی نشست
قطره خونی به درگاهم چکید
کوکبی افتاد بربامم شکست
 شب پره شد در غبار شب پرید
آفتابی سرخ در من سبز شد
 سبزها در زرد جانم ریخت گرم
 بانگ کردم وه چه آف...
اشکم ز شوق
قفل شد بر چفت لب آویخت نرم
جستم از خواب : آسمانی تار تار
کفتری فانوس بر منقار داشت
 ماه می نالید و روی گونه هاش
جای دندانهای گرگی هار داشت
باز دیدم در بیابانی دراز
خاک راه از خون پایم رنگ شد
 از دو چشمم ریخت زنجیر سیاه
حلقه زد بر دستهایم تنگ شد

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009