آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعدامی

سنگم زنید
طردم کنید
بشکسته در بندم کنید
کورم کنید
لالم کنید
پربسته اعدامم کنید
بنگارید به گورم "اینجا
مجرمی خوابیده است
که مداوم می گفت:
آدمی نامم کنید"
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009