آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندگی

یاد ندارم کدامین روزیا شب بود
کدامین لحظه ناب شکفتن بود
هر زمان بود و هر کجا رخ داد
خوبیادم هست
لحظه تلخ دل شکستن بود
آسمان آبی
مهر آفتابی بود
شب اگر هم بودیادم هست
آسمان بی ابر
شهر مهتابی بود
دوستان را دستیاری بود
بر دل هر کس مهر رستگاری بود
گر بپرسی عشق؟
آری بود
آری!
خوبیادم هست
رازداری بود
سخن کوتاه گر کنم بهتر
روزهامان خوب روزگاری بود
زین میان تنهایک صدا کم بود
گرچه می گفتند زندگی زیباست
آسمان آبی
مهر آفتابی
شهر بی تنهاست،
خوبیادم هست،
می گفتم
زندگی آغوش گرم درک سختی هاست
آری
قصه ها با غصه ها زیباست
باز می گویم
آری
زندگی زیباست
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009