آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقص درختان

وای باران باران
تراس خانه خیس شده
استحکام دیوارها را باد به استهزا گرفته
قطره قطره باران
گونی گونی سنگ
حیاط خانه را آب گرفته
درختان بلند کوچه اما
با طراوت می رقصند
دیوارها سست
حیاط پر از آب
درختان بلند اما...
می رقصند
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009