آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

رنگ و بوی زوال

شب همه شب غرقه در الطاف آرزو
وقت و بی وقت به سودای آسایشی نکو
کآخر بود که نگردد دوام دهر؟
وای از چه رو زوالم زد اینگونه رنگ و بو؟
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009