آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیهوشانه

گشودم دفتر و رفت از سرم هوش
چنان چون باده نوشی از پی نوش
سرود نانوشته گرچه زیباست
چه سود ار نامه ام کردی فراموش
زبانِ بسته خاموش است و کوتاه
چه گویم ناله ام ناید فراگوش
شرار قهر تو سوزد دل و جان
چو شمع خلوتم گشته است خاموش
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009