آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اینگونه پایان مییابم؟

صدای سایش اوهام در مغزم
نگاه خسته و چشمان برجسته
و سوت ممتد قطار حیات در آخرین ایستگاه
و اینگونه آیا سنگِ سنگینِ سینه ام از تپیدن خواهد ایستاد؟

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009