آوای آزاد »  شاعران » سیما یاری »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاغ پر

درهوای بی خویشتنی
1374

 1. سال نو
 2. خنده ی او
 3. کرسی
 4. افسانه
 5. رفتار
 6. خالی و پُر
 7. نگاه
 8. پشت دری های آبی
 9. شبح
 10. زن
 11. داغ
 12. هستی
 13. بذر ِ خواب
 14. خیابان پهلویی
 15. انتخابات
 16. گاهی
 17. حکایت
 18. می آید
 19. زیر ِ دوش
 20. چراغانی
 21. تنظیف
 22. وضعیت قرمز
 23. پارچه
 24. گردونه
 25. من
 26. همگی
 27. پنج پاره
 28. روزهای من
 29. من در تو
 30. نخل تشنه
 31. آبی ها
 32. دریا 2
 33. بعد از این فصل
 34. چیزی که می خواهم
 35. از پشت ِ دیوار
 36. می ایستم
 37. آب ِ آفتاب
 38. وداع با آینه
 39. چمدان
 40. پنجره
 41. اهلی
 42. این سفف
 43. بیرون زدن ِ دانه از حجره ی تاریک زیر ِ دوش
 44. دلتنگ
 45. دست ِ تو
 46. در توفان
 47. از میان ِ پنجره های خاموش
 48. مهمل
 49. شوخی شوخی
 50. خواب و بیداری
 1. تردید
 2. شروع
 3. بازگشت
 4. سهل و ممتنع
 5. واقعه
 6. رابطه
 7. شکستن
 8. بازار کار
 9. بانک
 10. آسمان
 11. بن بست
 12. بی شکل
 13. عبور
 14. تمام رنگی
 15. ترس
 16. هنوز
 17. کاسبی
 18. ادامه
 19. وفور
 20. آوار
 21. اشتباه
 22. محو
 23. داد
 24. پرده
 25. کو کو
 26. چیز
 27. حباب
 28. کاج
 29. موش
 30. قصاب
 31. پاره
 32. گم گشته
 33. آتش جاوید
 34. استاد
 35. کالا
 36. خواب مکسر
 37. او
 38. گل بود
 39. ماهی
 40. خنجر
 41. میوه ممنوع
 42. انهدام
 43. گفت و گو
 44. اعجاز
 45. یک غزل

   

  

صدف و قهوه

صدف و قهوه

 1. خطر مرگ
 2. شب ما

 

 1. سعادت
 2. گنجشک
 3. آمار ِ گل ها
 4. وضعیت
 5. فنجان ِ همیشه داغ ِ ما
 6. بیان
 7. پله به پله
 8. زمین ِ سبزتر
 9. طبیعت
 10. خیلی تمیز
 11. نجوم
 12. کار بلبل ها
 13. نگاه ها
 14. در رصدخانه
 15. در جریان سیل
 16. شب های ما
 17. میان پرده
 18. نوازنده ی دوره گرد
 19. صبح و شب
 20. از تو
 21. پیاده روی در پارک
 22. درون و بیرون
 23. از نور
 24. خواهش
 25. فکر سوراخ
 26. میدان ِ جنگ
 27. من و باد
 28. مرد ِ نامرئی
 29. دعای من که زن هستم
 30. وقت ِ بودن
 31. با هم
 32. مجسمه ی زن
 33. پیراهن نو
 34. ماشین عشق
 35. عشق
 36. زنی برای تمام فصل های تو
 37. دوست ِ من
 38. غیر از همه چیز
 39. زمین ِ بازی
 40. بقا
 41. تولد نوزاد
 42. عطر هایت
 43. نگاه ِ تو
 44. قلب ِ تو
 45. یگانگی
 46. همسایه
 47. شیرازه
 48. حکایت یک فلسفه ی قدیمی
 49. غیر قابل تعقیب
 50. فرشته های نگهبان

 

 

 

در سایه ی آفتاب
1376

 1. آب و باد
 2. تصویر
 3. راه
 4.  رسیدن
 5.  شیر مست
 6. جنبش
 7.  تقدیر
 8.  بیداری
 9.  مجموعه
 10.  یگانه
 11.  ریزش
 12. امتداد
 13.  جادوی چراغ
 14.  تابش
 15.  باز
 16. زرد قناری
 17.  تصور
 18.  دریا
 19.  سفید و سیاه
 20. بت
 21. تمثال صاحب خانه
 22.  موزون
 23.   بوی سبز
 24.  سفید و سرخ
 25.  گذران
 26.  باقی
 27.  چشم ها
 28.  پرواز
 29. رودخانه
 30. شمارش معکوس
 31.  اهتزاز
 32.   میدان  فردوسی
 33.   تا اعماق 
 34.  بید
 35. اتکا
 36.  آب
 37.   نیاز
 38. سرریز
 39.  نازک
 40.  کال
 41.  کبریت
 42.  یاس
 43.  امروز
 44. سرخ و سبز
 45. پیغام
 46. دورادور
 47.  ستاره ها
 48.  بوسه
 49.  پیله
 50. زنگار
 51.  بی هیچ  حرفی
 52.  لمعان
 53.   برآمد
 54.  با این همه
 55. باد
 56. چیرگی
 57. افراخته
 58.  کمین 
 59.  چنگ
 60. چنگ در چنگ
 61.  تاب مستوری
 62.  عطر آفتاب
 63.  دست به دست
 64.  هیچ
 65.  باغ
 66. سندروم کرئون
 67. ناپیدا
 68.  سراب تاریک
 69. عقربه
 70. لب
 71.  انتهای شب
 72.  قنداب
 73.  خانه
 74.  تقریر
 75.  زوزه
 76. کلنجار
 77. دیدن
 78. شنود
 79.  خلیدن
 80. آبی
 81. گلهای دوری
 82. دستان
 83.  زبانه
 84.  بوستان
 85. مهتاب ، آفتاب
 86. پلو
 87. شبرو
 88. شوکران
 89. قریب غریب
 1. برف
 2. شاعر
 3.  زمین
 4. نگاه
 5. گواه شیرین
 6. جریان
 7. عشق
 8.  معنی
 9. سکوت
 10.  نتیجه
 11. پری
 12. زایش
 13.  ناتمام
 14.  مناظره
 15.  آه
 16. اوج
 17.  یقین
 18.  احساس
 19. اجر
 20. ادراک
 21. انتظار
 22. تب
 23. انتخاب
 24. بعد
 25.  بازی
 26. تحلیل
 27. دوباره
 28.  آهسته
 29.  چرخش
 30. قفل
 31. ناگزیر
 32.  با خورشید
 33. با قطره های آب
 34. التهاب
 35. آفتاب
 36. تنگنا
 37. شکفتن
 38. بدیهه
 39. با آخرین نفس
 40. در هم
 41. جای خالی
 42.  تشنگی
 43.  از لای پنجره
 44. غثیان
 45. جاذبه
 46.  در حاشیه
 47.  سرخاب
 48. نشانه
 49.  زاویه
 50.  پنجره
 51. زندگی
 52.  فاتح
 53.  چراغ
 54. مثبت
 55.  منشور
 56.  روی بوم
 57. نوشیدن
 58.  همزاد قرن
 59.  ترک
 60. خاموش می سوزد
 61.  هنرپیشه
 62.  تقطیر
 63.  پایه
 64. کاوش
 65. جوهر
 66. خط
 67.  وصل
 68.  بیرون
 69.  احتقان
 70. درد
 71.  نوش
 72.  اعوجاج
 73.  رفتار
 74. جهش
 75. ناب
 76. شهرزاد
 77. گرم
 78.  مروارید
 79.  نان
 80.  از دور
 81. تفویض
 82. لبخند
 83.  سبز
 84.   وجد
 85. آویختن
 86.   یکریز
 87.  گذار
 88. در تاب

  

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009