آوای آزاد »  شاعران » شفیعی کدکنی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

شبخوانی
مشهد خرداد 1344

در کوچه باغ های نشابور
تهران  مرداد 1350

 1. پیغام
 2. زادگاه من
 3. تردید
 4. کاروان
 5. باغ خودرو
 6. سوگواری
 7. شبگیر کاروان
 8. سیمرغ
 9. هفتخوانی  دیگر
 10. کدامین  انتظاری
 11. ایینه جم
 12. در نور گلهای مهتاب گون اقاقی
 13. کوهبید
 14. سفر
 15. خشک سال
 16. آشیان متروک
 17. پل
 18. شبخوانی
 19. خوابگزاری
 20. باغ برهنه
 21. شاید
 22. زنهار
 23. پرسش

   

 

 1. دیباچه
 2. سفر به خیر
 3.  صدای بال  ققنوسان
 4. فصل پنجم
 5.  از بودن و سرودن
 6.  ضرورت
 7.  آیا تو را پاسخی  هست ؟
 8.  پیغام
 9.  دریا
 10.  نگر آنجا چه می بینی
 11.  آن مرغ  فریاد  و آنش
 12.  به یک تصویر
 13.  مرثیه
 14. حلاج
 15. کتیبه ای  زیر خاکستر
 16. پرسش
 17. کبریت های  صاعقه در شب
 18.  دیدار
 19. پیمانه ای دوباره
 20. حتی  نسیم  را
 21. پاسخ
 22. خموشانه
 23.  در آن سوی  شب و روز
 24. سوک نامه
 25. زان سوی خواب مرداب
 26.  گفت و گو

بوی جوی مولیان
تهران  بهمن 1356

از بودن و سرودن
تهران  دی 1356

 1. دیباچه
 2. منطق الطیر
 3. خطاب
 4. در بادهای امشب و هرشب
 5. ایه های شنگرفی
 6. با سبز نای  گندم چنگیز
 7. قصه الغربه الغربیه
 8. بودن
 9. هویت جاری
 10. آواره یمگان
 11. ایینه ای برای صداها
 12. نیویورک
 13. سرود
 14. درخت
 15. شطح اول
 16. شطح دوم
 17. مرثیه
 18. از سرزمین زیتون
 19. کیمیای  عشق سبز
 20. اشراق
 21. پرسش1
 22. پرسش 2
 23. وجود حاضر و غایب
 24. حسب و حال
 25. مزمور اول
 26. مزمور دوم
 27. ...
 28. از محکمه ی  فضل الله حروفی
 29. در برابر درخت
 30. مرد ایستاده است
 31. تسلی
 32. نور زیتونی
 33. نکجا
 34. بار امانت
 35. سفرنامه
 36. پژواک
 1. دیباچه
 2. آن عاشقان شرزه
 3. فتح نامه
 4. با مرزهای  جاری
 5. آواره یمگان
 6. معراج نامه
 7. اعتراف
 8. سرود ستاره
 9. دیر است و دورنیست
 10. مزمور بهار
 11. سلام وتسلیت
 12. در کجای فصل ؟
 13. اضطراب ابراهیم
 14. مزمور درخت
 15. باطل السحر
 16. زندگی نامه شقایق1
 17. زندگی نامه شقایق 2
 18. زندگی نامه شقایق 3
 19. غزلی در مایه ی شور و شکستن
 20. هزار پا
 21. پرسش
 22. زخمی

 

 

از زبان برگ
تهران  اردیبهشت 1347

مثل درخت در شب باران
تهران  دی 1356

 

 1. عبور
 2. گلهای زندان
 3. سفرنامه باران
 4. با آب
 5. کوچ بنفشه ها
 6. راستی ایا
 7. از دور در ایینه
 8. در چار راه 
 9. رنگ بازی ها
 10. چشم روشنی صبح
 11. شب در کدام سوی سیه تر
 12. در شمیم  صبح
 13. مرثیه ی درخت
 14. تصویر
 15. برگ از زبان  باد
 16. تنهایی  ارغوان
 17. خاموشی گلوله سربی
 18. چه بگویم
 19. در حضور باد
 20. قصد رحیل
 21. برای باران
 22. نماز خوف
 23. ملال
 24. مناجات
 25. دو خط
 26. شب به خیر
 27. آواز بیگانه
 28. مزامیر گل داوودی
 29. درین شب ها
 30. میان جنگل آتش
 31. نشانی
 32.  از پشت این دیوار

 

  

 
 1. دیباچه
 2.  نمازی در تنگنا
 3.  مزمور عشق
 4.  باغ میرا
 5. جرس
 6.  سوره  روشنایی
 7. از خلیج شب
 8. آبی
 9. سرود
 10. مناجات
 11.  نامیدن
 12.  از لحظه های آبی 1
 13. از لحظه های آبی 2
 14. این کیمیای هستی
 15.  جوانی
 16. در پرسش  از شکوفه بادام
 17. تردید
 18.  خنیای  خاک
 19. ژانویه
 20. از زبور تنهایی
 21.  در اقلیم بهار 1
 22. در اقلیم بهار 2
 23.  در اقلیم بهار 3
 24.  در اقلیم پاییز
 25. دو چهره  درخت
 26. بهار عاریتی
 • چند غزل
 1. حتی به روزگاران
 2. زمزمه 1
 3. زمزمه 2
 4. زمزمه 3
 • چند رباعی
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 

زمزمه ها
مشهد مرداد 1344

 
 1. آرزو

 2. زمزمه ها

 3. یک مژه خفتن

 4. آه شبانه

 5. مشکل عقل

 6. در آستان عشق

 7. روزن قفس

 8. اشک زبان بسته

 9. سبوی شکسته

 10. سوخته خرمن

 11. گرمی افسانه

 12. شهادتگاه  شوق

 13. کمینگاه  جنون

 14. سپیده ایینه ها

 15. همت بلند

 16. راه باطل

 17. در بر  رخم مبند

 18. خضر راه

 19. بیابان طلب

 20. مپسند

 21. ایینه بخت

 22. پاکبازی شبنم

 23. تو مرو

 24. مگذر از من

 25. ایینه شکسته

 26. کاروان سایه

 27. روشن دلان

 28. دیشب

 29. همچو شبنم

 30. دولت بیدار

 31. بوسه باران

 32. گلهای نگاه

 33. تحمل خار

 34. پس از من

 35. برکه

 36. بر خاک و خار و خارا

 37. معراج فنا

 38. گلهای شوق

 39. پیغام

 40. آرزو

 41. قصه  خورشید و گل

 42. شرمنده برق

 

   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009