آوای آزاد »  شاعران » سید علی صالحی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس پیرانی  دوخته ی هزار عطر آهوکش

هی تراشیده ی باد و بلور ‚ لیموی گس

   

 • ترانه  اول
 1. شین____
 2. ه______
 3. ر______
 4. ز______
 5. الف____
 6. دال____
 • ترانه  دوم
 1. شین____
 2. ه______
 3. ر______
 4. ز______
 5. الف____
 6. دال____
 • ترانه  سوم
 1. شین____
 2. ه______
 3. ر______
 4. ز______
 5. الف____
 6. دال____
 • ترانه  چهارم
 1. شین____
 2. ه______
 3. ر______
 4. ز______
 5. الف____
 6. دال____
 • ترانه  پنجم
 1. شین____
 2. ه______
 3. ر______
 4. ز______
 5. الف____
 6. دال____

 

 • ترانه  ششم
 1. شین____
 2. ه______
 3. ر______
 4. ز______
 5. الف____
 6. دال____
 • ترانه  هفتم
 1. شین____
 2. ه______
 3. ر______
 4. ز______
 5. الف____
 6. دال____
 • ترانه  هشتم
 1. شین____
 2. ه______
 3. ر______
 4. ز______
 5. الف____
 6. دال____
 • ترانه  نهم
 1. شین____
 2. ه______
 3. ر______
 4. ز______
 5. الف____
 6. دال____
 • ترانه  دهم
 1. شین____
 2. ه______
 3. ر______
 4. ز______
 5. الف____
 6. دال____

 

 

 

 

 • ترانه ی اول

 1. شین____
 2. ه______
 3. ر______
 4. ز______
 5. الف____
 6. دال____
 • ترانه ی دوم
 1. شین____
 2. ه______
 3. ر______
 4. ز______
 5. الف____
 6. دال____
 • ترانه ی سوم
 1. شین____
 2. ه______
 3. ر______
 4. ز______
 5. الف____
 6. دال____
 • ترانه ی چهارم
 1. شین____
 2. ه______
 3. ر______
 4. ز______
 5. الف____
 6. دال____
 • ترانه ی پنجم
 1. شین____
 2. ه______
 3. ر______
 4. ز______
 5. الف____
 6. دال____
 • ترانه ی ششم
 1. شین____
 2. ه______
 3. ر______
 4. ز______
 5. الف____
 6. دال____
 • ترانه ی هفتم
 1. شین____
 2. ه______
 3. ر______
 4. ز______
 5. الف____
 6. دال____
 • ترانه ی هشتم
 1. شین____
 2. ه______
 3. ر______
 4. ز______
 5. الف____
 6. دال____
 • ترانه ی نهم
 1. شین____
 2. ه______
 3. ر______
 4. ز______
 5. الف____
 6. دال____
 • ترانه ی دهم
 1. شین____
 2. ه______
 3. ر______
 4. ز______
 5. الف____
 6. دال____

 

هزار و یک ترانه  برای تنهایی زنان

 1. هزار و یک ترانه  برای تنهایی زنان
   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009