آوای آزاد »  شاعران » صمد نارونی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترنم دانه

فاصله حرف اول را می زند

 1. ز نیازم باقی است
 2. فنا
 3. استعفا
 4. مستی
 5. شور عشق
 6. اصل
 7. ریشه
 8. خواهم شست
 9. پندار
 10. در پیش
 11. قلم گر راست گوید
 12. به این دیار
 13. راه
 14. مهربانی

 

  

 1. ستاره ای
 2. اعتیاد
 3. دریچه ها
 4. پرسش
 5. گلدان بی رنگ
 6.  اتفاق
 7. عبور
 8. عبوری نامطمئن
 9. سپردن
 10. در راه
 11. هویت
 12. بامن
 13. آن هم
 14. گریستن
 15. جدایی
 16. بودن
 17. دوباره
 18. راحتی
 19. در شب سرودن
 20. دعوت
 21. از دوردست  رویا ها
 22. در سینه
 23. سراغ
 24. خواستن
 25. زمان
 26. در مدار تو
 27. که گفته بود
 28. با دانه ها
 29. پی دانه ها
 30. فانی
 31. تو بگو
 32. جستجو
 33. باد
 34. انگیزه
   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009