آوای آزاد »  شاعران » صالح وحدت »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرودنی دیگر

 
 1. جدال
 2. گذرگاه
 3. درود و بدرود
 4. حادیه
 5. تناسخ
 6.  حسد
 7. آدم سنگی
 8.  فرجام
 9. بازار زمان
 10.  خانه همان خانه نیست
 11.  پرواز
 12.  حادثه
 13.  ناشناخته
 14.  ترانه ای دیگر
 15.  حتی یک لحظه
 16.  تپه ها
 17.  چه حاصل
 18.  پیوند ها
 19.  ما و دشمن
 20. هیچ می دانی ؟
 21.  مام وطن
 22.  جهان یکسوی و ما یکسوی
 23. هزار چنگی
 24. حادثه
 25. باز هم سیری در شب
 26. انعکاس
 27. آزادی
 28. آمد 1
 29.  طرح
 30. باغ وحش
 31. آیینه زشت نیست
 32.  شهادت 1
 33.  شهادت 2
 34.  رویشی در اعماق
 35. از مرز سکه ها
 36. در زنجیر
 37. گذرگاه تردید
 38.  تهمت
 39.  کدام جاذبه ؟
 40.  آتش بال
 41.  انتظار
 42.  کدام فاجعه ؟
 43.  زرتشت و دیوانه
 44.  خانه ای در من
 45.  نه خشم نه زیبایی
 46.  افسوس
 47.  شهری عقیم
 48. بی سوختن
 49.  قله
 50. چاه
 51.  فواره ها
 52.  رمز
 53. سرفراز
 54. فواره
 55. سپیدار
 56. نیلوفر
 57. خرمهره
 58.  کودک امید
 59.  همیشه چیزی از یاد می رود
 60.  پایان
 61.  بودا
 62. تصویر
 63. عقل سرخ
 64. خورشید
 65.  نمی دانست
 66. ستارگان زمین
 67.  ستاره در اعماق
 68. آینه
 69. سخن
 70. شهید
 71. رویشی در اعماق
 72. دریا و من
 73.  ویرانه
 74.  در گذار هستی
 75. آتش رمز

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009