آوای آزاد »  شاعران » رسول آقازاده »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

گم گشته

 من اینک در درون خود
 دل گم کرده ای دارم
 سراغش را نمی گیرم
 زهجرش ناله ای دارم
 بسی در ظلمت شبها
 به یادش زنده می سازم
 حیاط خلوت دل را
 به امیدفرداها!
 ترامن درکجا یابم
 ترامن از کجابویم
 ترامن درکجابینم
 ترامن ازکجاجویم
 دل گم کرده خودرا
 که ویران گشته از دوری
 چگونه درتوآمیزم
 چگونه از توپس گیرم
 ولی آن دل من کو؟
 چرارفت آنهمه شادی
 چراغم در تن ماشد
 چراهرگونه توهین است
 به امثال من وماشد؟
 دروغ ازنوع اندیشه
 ستم بانام خوشبختی
 جنایت را نبرد حق
 هدف خشکاندن ریشه
 گذشتم درتوگم گشتم
 نه ازراهی که برگشتم
 شدم آزاد ولی این بار
 ندانستم پرز غم گشتم


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009