آوای آزاد »  شاعران » رسول آقازاده »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجود تو

 آب دریایی که نشد قطره ای از وجود تو
دُ رّ خوشابی که نشد طرّه ای از وجود تو
 خواسته ای از وجود تو جان حقیرشد ولی
 تمام هستی که نشد ذرّه ای ازوجود تو  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009