آوای آزاد »  شاعران » رهی معیری »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

متاسفانه مرجع اشعار رهی معیری از دسترس خارج شده است. تقاضا داریم در صورتی که از اشتباه ِ اشعار اطمینان دارید برای سایت ارسال نمایید.

چند قطعه

چند تغزل

 1. نیروی اشک
 2. نابینا و ستمگر
 3. دشمن و دوست
 4. شاخک شمعدانی
 5. ابنای روزگار
 6. موی سپید
 7. سرنوشت
 8. پاداش نیکی
 9. رازداری
 10. همت مردانه
 11. کالای بی بها
 12. راز خوشدلی
 13. سخن پرداز
 14. پاس ادب
 15. مایه رفعت
 16. سایه اندوه
 1. بنفشه سخنگوی
 2. سایه گیسو
 3. ماه قدح نوش
 4. باده فروش

ابیات پراکنده

منظومه ها

 1. باید خریدارم شوی
 2. راز نهفته
 3. نیش و نوش
 4. تلخاکامی
 5. دریای تهی
 6. رنج زندگی
 7. آواره
 8. به اقتفای خواجه
 9. سایه هما
 10. نیرنگ نسیم
 11. بی نصیب
 12. فریب
 13. اندام تو
 14. آتش گل
 15. چشم نیلی
 16. اشک و آه
 17. مستی و مستوری
 18. صبح پیری

 

 1. خلقت زن
 2. گنجینه دل
 3. سوگند
 4. گل یخ
 5. راز شب
 6. سنگریزه
 7. ساز محجوبی
 8. مریم سپید
 9. بهار عشق

 

رباعی ها 

غزل ها

 1. تمنای عاشق
 2. بی خبری
 3. آشیان سوز
 4. ایینه صبح
 5. نوشین لب
 6. افسونگر
 7. لعل لب
 8. دیار شب
 9. خانه به دوش
 10. ناله بی اثر
 11. مردم چشم
 12. شباهنگ
 13. جدایی 
 14. اندوه مادر
 15. سوختگان
 16. بیدادگری
 17. مسعود
 18. آرزو
 19. در ماتم  صبحی

 

  

 1. شاهد افلاکی

 2. حدیث جوانی

 3. سوزد مرا سازد مرا

 4. زندان خاک

 5. غباری در بیابانی

 6. طوفان حادثات

 7. داغ تنهایی

 8. نیلوفر

 9. رسوای دل

 10. غرق تمنای تو ام

 11. دل زاری که من دارم

 12. ماجرای اشک

 13. ترانه خودپرستی کن

 14. گوهر تابناک

 15. خیال انگیز

 16. گریه بی اختیار

 17. بهشت آرزو

 18. ساغر هستی

 19. چشمه نور

 20. نای خروشان

 21.  خنده مستانه

 22. پرنیان پوش

 23. جلوه ساقی

 24. تشنه درد 

 25. سایه آرمیده

 26. نازک اندام

 27. سودازده

 28. پایان شب

 29. باران صبحگاهی

 30. عمر نرگس

 31. سراب آرزو

 32. از خود رمیده

 33. ستاره خندان

 34. کوکب امید

 35. بی سرانجام

 36. شعله سرکش

 37. مهتاب

 38. لبخند  صبحدم

 39. ناآشنا

 40. گریزان

 41. خنده برق

 42. مردم فریب

 43. هوسناک

 44. کوی می فروش

 45. خاک شیراز

 46. گیسوی شب

 47. وفای شمع

 48. شب زنده دار

 49. کوی رضا

 50. نغمه حسرت

 51. پاس دوستی

 52. اندوه دوشین

 53. غنچه پژمرده

 54. گلبرگ خونین

 55. آه آتشنک

 56. ماجرای نیمشب

 57. شراب بوسه

 58. پرده نیلی

 59. فریاد بی اثر

 60. صفای شبنم

 61. بارگران

 62. ساز سخن

 63. ستاره بازیگر

 64. سوسن  وحشی

 65. آغوش صحرا

 66. جامه سرخ

 67. سرا پا آتشم

 68. آشیانه تهی

 69. رشته هوس

 70. بوسه نسیم

 71. شمع خاموش

 72. داغ محرومی

 73. برق نگاه

 74. خشکسال ادب

 75. حاصل عمر

 76. جلوه نخستین

 77. بوسه جام

 78. ناله جویبار

 79. گیاه  اندوه

 80. سرگشته

 81. یار دیرین

 82. حصار عافیت

 83. ساغر خورشید

 84. ایینه روشن

 85. دریا دل

 86. سیه مست

 87. پشیمانی

 88. آزاده

 89. مکتب عشق

 90. در سایه سرو

 91. حلقه موج

 92. محنت سرای خاک

 93. پیر هرات

 94. آتش جاوید

 95. زبان اشک

 96. گلبانگ رود

 97. شکوه ناتمام

 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009