آوای آزاد »  شاعران » محمد جاوید »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

رویای شیرین

چون خروس اسـت نام سال جدید
مــرغ ها را بـــه دام مـــی بـــیــنـم
وعـــده هــــا راســـت می شود امسال
دولـت مـــــســتــــدام می بـــیــنـم
عــمــــر فـــقـــر و گـــرانــی مــسکن
آفــتـــابـــی بـــــه بـــام مــی بـــیــنــم
کشــــــور از اعـــتـــــیـــــاد آســــوده
وضـــع ســــارق دِرام مــــی بــیـــنــم
رشـــوه خـــواران و رانت خواران را
هــمــچـو دزدان به دام مــی بـــیـــنــم
بـــــر ســــر ســـفـره های مستضعف
کــاســـــه هـــای طـــعام مــی بــیــنــم
پــســـــران مـــــــجـــرد و بـــی کـــار
هــمـــگــی را بــــه کــــام مــی بــیـنـم
مـــردمـــان را در امـــن و آســـایـش
تـــوســـن بـــخــــت رام مـــی بــیــنــم
هــــمــگی را ســــوار بــنــز و پـــژو
عــمــــر پــیـــکان تـمام مـــی بــیــنــم
شــده ایـــران بــهـــشــت روی زمین
مــی قـــدسی به جام مـــی بــیــنــم
کلــه هــای مـــدیــر و مســئــولـیـــن
خــالـــی از فــکــر خـام مــــی بــــیــنم
شعر« جـــاویـد» گــل نــمـوده چنان
شـــهـــرتـــم بــــا دوام مــــی بـــیـــنـم
گــر زخـــواب خـــوشــم کـنـون نپرم
آنــچـــه گــفـــتــم مـــُدام مـــی بــیــنــم
لیک افسوس خواب من سبک اسـت
فــیـــلــمــهـــا نــا تــمام مـــی بــیـــنـم
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009