آوای آزاد »  شاعران » حسین منزوی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

غزل 73

نگاهم به دنبال خط غباری است
 که این بار انگار با او سواری است
 سواری که در دستهای بزرگش
برای من منتظر هدیه واری است
سواری به نام تو در هیأت مرگ
 که پایان محتوم هر انتظاری است
 به چشم دگر بین من هر خیابان
 در این روزها مرگ دنباله داری است
 و میدانچه ها با گروه درختان
 به انگاره ی چشم من باغ داری است
 بدون تو ای دوست این زنده بودن
 نفس در نفس گردش بی مداری است
 امید افکن و زندگی کش غم تو
 به دوش من خسته سنگین چه باری است
 زمانی که جز مرگ کاری نمانده
 برای تو مردن هم ای دوست کاری است


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009