آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرنده می داند

 خیل ِ دلکش ِ پرواز در طراوت ِ ابر
 به خواب می ماند
 پرنده در قفس ِ خویش
 خواب می بیند
 پرنده در قفس ِ خویش
 به رنگ و روغن ِ تصویر ِ باغ می نگرد
 پرنده می داند
 که باد بی نفس است
 و باغ تصویری ست
پرنده در قفس ِ خویش
 خواب می بیند
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009