آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

سقوط

گردنی می افراشت
 سرش از چرخ فراتر می رفت
 آسمان با همه اخترهاش
بوسه می زد بر سرانگشتش
 سکه ی خورشید
بود در مشتش ...
یک سر و گردن
 گاه
نه کم از فاصله ی کیهانی ست
 وز سرافرازی تا خواری
 جز یک سر ِ مو فاصله نیست
 او سری خم کرد
 و آسمان ، با همه اخترهاش
 دور شد از سر ِ او
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009