آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناقوس

بانگ ِ ناقوس در دلم برخاست
 من سر آسیمه وار و خواب آلود
 جستم از جا :
- " چه بود ؟ آه چه بود ؟
 روز ِ شادی ست ؟ یا نوای عزاست ؟ ... "
هیچ کس لب به پاسخم نگشود
 باد جنبید و کشته شد فانوس
 شب گران بار و تیره چون کابوس
 بانگ ِ ناقوس در دلم برخاست
 آه ، می پرسم از خود :
- " این چه نواست ؟
 از برای که می زند ناقوس ؟ ... "
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009