آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهرگان ِ نو

بگشاییم کفتران را بال
 بفروزیم شعله بر سر ِ کوه
بسراییم شادمانه سرود
 وین چنین با هزارگونه شکوه
 مهرگان را به پیشباز رویم
 رقص ِ خوش پیچ و تاب ِ پرچم ها
 زیر ِ پرواز ِ کفتران ِ سپید
شادی آرمیده گام ِ سپهر
 خنده ی نو شکفته ی خورشید
 مهرگان را درون می گویند
 گرم ِ هر کار ، مست ِ هر پندار
 همره ِ هر پیام ، هر سوگند
 در دل ِ هر نگاه ، هر آواز
 توی هر بوسه ، روی هر لبخند
 بسراییم :
 مهرگان خوش باد
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009