آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنهایی

 سپیده سر زد و مرغ سحر خواند
 سپهر تیره دامان زرافشاند
 شبی گفتی به آغوش تو آیم
چه شب ها رفت و آغوشم تهی ماند


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009