آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پند رودکی

گفتم اگر پدر نتوانست یا نخواست
 من
 هموار کرد خواهم گیتی را.
فرزند من به عُجبِ جوانی تو این مگوی
 من خواستم ولی نتوانستم
تا خود چه خواهی و چه توانی.


 
 

 
 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009