آوای آزاد »  شاعران » هوشنگ ابتهاج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمین

سراب

 1. مرجان
 2. زمین
 3. بانگ دریا
 1. سراب
 2. آنا
 3. نگاه آشنا
 4. در لبخند او
 5. شبتاب
 6. شب سیاه
 7. مرگ روز
 8. می خواهم از تو بشنوم
 9. عشق گمشده
 10. آواز نگاه تو
 11. آشناسوز
 12. اندوه  رنگ
 13. نوش نگاه
 14. درد گنگ
 15. اندوه
 16. بر سنگ چشم او

یادگار خون سرو

شبگیر

 1. برای  روزنبرگ ها  
 2. شکست
 3. هفتمین  اختر
 4. هول
 5. من به باغ  گل سرخ
 6. طرح
 7. سرخ  و سفید
 8. فلق
 9. مرثیه  جنگل
 10. خواب
 11. پرنده می داند
 12. سقوط
 13. گریه سیب
 14. صبوحی
 15. شادباش
 16. بازگشت
 17. آزادی
 18. کیوان ستاره بود
 19. ز بال  سرخ  قناری ...
 20. بیرون شد از گمار
 1. پرده افتاد
 2. آزار
 3. شبگیر
 4. ای فردا
 5. مهرگان نو
 6. دید
 7. دختر خورشید
 8. صلح
 9. شاید ...
 10. غروب
 11. ناقوس
 12. کابوس
 13. بر سواد سنگفرش راه
 14. نیلوفر
 15. دیوار
 16. مرگ دیگر
 17. احساس
 18. کاروان

چند برگ از یلدا

 

راهی و آهی

 1. بوسه
 2. گریز
 3. سرگذشت
 4. پردگی
 5. سنگواره
 6. تشویش
 7. گریه
 
 1. زندگی نامه
 2. دیباچه خون
 3. آه آینه
 4. ارغوان
 5. تصویر
 6. پند رودکی
 7. شاعر
 8. زندگی
 9. تاسیان

مثنوی

غزل

 1. شمع و سایه
 2.  آواز ماه
 3. بهار غم انگیز
 4. ساقی نامه
 5.  یادگار خون و سرو
 6.  سماع سوختن
 7.  خون بلبل
 8.  خواب اینه
 9.  سر و سنگ
 10.  چشم بسته
 1. به نام شما
 2. نیاز
 3. رحیل
 4.  نی خاموش
 5.  نی شکسته
 6. وفا
 7.  ناله
 8.  دام بلا
 9.  ناله ای بر هجران
 10. اشک واپسین
 11.  قصه ی درد
 12.  خاکستر
 13. مرغ پریده
 14.  اشک ندامت
 15. خنده ی غم آلود
 16. فسانه ی شهر
 17. پیام پرستو
 18. همیشه بهار
 19. چنگ شکسته
 20.  آخر دل است این
 21.  حسرت پرواز
 22.  سایه ی گل
 23.  بار گم شده
 24.  زبان نگاه
 25.  سرشک نیاز
 26. همنشین جان
 27. سایه ی هما
 28.  بی نشان
 29.  شرم وشوق
 30. سایه ی سرگردان
 31.  قصه ی آفاق
 32.  افسانه ی خاموشی
 33.   دیر
 34. ترانه
 35.  تنگ غروب
 36. بهانه
 37.  توتیا
 38.  در کوچه سار شب
 39.  لب خاموش
 40.  بعد از نیما
 41.  چشمی کنار پنجره ی انتظار
 42.  گریه ی شبانه
 43.  قدر مرد
 44. صله
 45.  بیداد همایون
 46. ازلی
 47.  داستانی دیگر
 48. پرواز خاکستر
 49. آواز بلند
 50.  اینه ی شکسته
 51. اینه دراینه
 52. ناز و نوش
 53.  گریه ی لیلی
 54. در دام کفر
 55. لذت دریا
 56.  در فتنه ی رستاخیز
 57.  بهار سوگوار
 58.  بیت الغزل
 59.  نمود
 60.  دوزخ روح
 61. همیشه در میان
 62.  نقش دیگر
 63. حصار
 64.  انتظار
 65. زندان شب یلدا
 66. دلی در آتش
 67.  مژده ی آزادی
 68.  خون بها
 69.  شبیخون
 70. زنده وار
 71. یاد آر
 72.  بر سر آتش غم
 73. در پرده ی خون
 74. گل افشان خون
 75.  عزیز تر از جان
 76.  پژواک
 77. چراغ صاعقه
 78. در قفس
 79.  به پایداری آن عشق سربلند
 80.  کهربا
 81.  خون در جگر
 82.  با نی کسایی
 83.  هم پیمان
 84.  پاییز
 85. هنر گام زمان
 86.  بر آستان وفا
 87.  تنگه
 88. عشق هزار ساله
 89.  صبر و ظفر
 90. نقش پرنیان
 91.  مرغ چمن آتش
 92.   جان ای ساقی
 93.  انتظار
 94.  راهزن
 95. راهی و آهی
 96. زاد راه
 97.  گنج گم شده
 98.  روشن گویا
 99.  مرگ دوباره
 100.  در اوج آرزو
 101. مهر گیا
 102.  خورشید پرستان
 103. غریبانه
 104. غم پرست
 105.  درست شکسته
 106. سماع سرد
 107.  غزل تن
 108. رنج دیرینه
 109.  اینه ی عیب نما
 110. ازین شب های ناباور
 111.  شبگرد
 112.  غروب چمن
 113. گوشمال پنجه ی عشق
 114.  سرای سرود
 115.  سیاه و سپید
 116.  چندین هزار امید بنی آدم
 117.  هست ای ساق ی
 118.  کمند مهر
 119.  چشمه ی خارا
 120.  هم آشیان
 121.  با سینه سردان
 122. خواب
 123.  غزل کهنه
 124.  سرگذشت  چمن
 125. درد
 126. یگانه
 127.  مرغ دریا
 128.  خواب و خیال
 129. گهواره ی خالی

 

رباعی

 1. آهنگ سفر
 2. هنوز
 3.  فریاد
 4. درس وفا
 5. برد
 6.  آن عشق
 7. شماره
 8.  غم شیر
 9. زندان
 10.  دیدار
 11.  همزاد
 12.  آرزو
 13. بال کبوتر
 14.  عشق کهن

دو بیتی

 1. بی دل
 2. دریغ
 3.  چنگ حزین
 4.  تنهایی
 5. پری
 6.  جدایی
 7. وصل
 8. سنگ
 9.  گریه
 10.  امید
 11.  صبح  آرزو
 12. شکسته
 13. دیر
 14. گل پرپر
 15. گل زرد
 16. سحر خیزان
 17.  دل تنگم

 

قطعه

 1. حسرت
 2. گل رؤیا
 3. سترون
 4. مست
 5. بانگ دریا
 6.  بر برگ گل
 7. دوپاره
 8. تلخ چون باده دلپذیر چو غم

تاسیان

 1. گل های یاس
 2.  گور ِ شب
 3.  سراب
 4.  آنا
 5.  نگاه ِ آشنا
 6.  در لبخند ِ او
 7.  شب تاب
 8.  ماه و مریم
 9. شب ِ سیاه
 10.  زهر خند
 11. مرگ ِ روز
 12. می خواهم از تو بشنوم
 13.  ژاله
 14. عشق ِ گم شده
 15.  آواز ِ نگاه
 16. آشنا سوز
 17.  رمیده
 18.  اندوه رنگ
 19. نوش ِ نگاه
 20. درد ِ گنگ
 21. اندوه
 22.  بر سنگ ِ چشم او
 23.  پرده افتاد
 24. آزار
 25.  شبگیر
 26.  ای فردا
 27.  مهرگان ِ نو
 28. دید
 29. دختر ِ خورشید
 30.  سرود ِ رستاخیز
 31. به ناظم حکمت
 32. صلح
 33. شاید ...
 34. غروب
 35. ناقوس
 36. کابوس
 37. بر سواد ِ سنگ فرش ِ راه
 38.  نیلوفر
 39. دیوار
 40. مرگ ِ دیگر
 41.  احساس
 42. کاروان
 43.  برای روزنبرگ ها
 44. در زنجیر
 45. شکست
 46.  مرجان
 47.  قصه
 48. زمین
 49. هفتمین اختر این صبح ِ سیاه
 50. بوسه
 51. هول
 52. گریز
 53. سرگذشت
 54. صبح ِ دروغین
 55.  تشویش
 56. گریه
 57.  من به باغ ِ گل ِ سرخ
 58. زندگی نامه
 59.  طرح
 60. سرخ و سفید
 61.  مرثیه ی جنگل
 62. کن فیکون
 63. خواب
 64.  قصه
 65.  سقوط
 66. پرنده می داند
 67.  فلق
 68.  گریه ی سیب
 69.  سروستان
 70.  صبوحی
 71. شادباش
 72. بازگشت
 73. آزادی
 74. کیوان ستاره بود
 75. ز بال ِ سرخ ِ قناری...
 76. بیرون شد از گمار
 77. دیباچه ی خون
 78. آه ِ آیینه
 79.  ارغوان
 80.  کوچ
 81. تصویر
 82.  پند ِ رودکی
 83.  شاعر
 84. زندگی
 85. تاسیان
 86.  میراث
 87. آواز غم

 

   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009