آوای آزاد »  شاعران » هورمزد یعقوبی نژاد »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

احوال ما

تیغ اندر چشم داریم و تحمل می کنیم
تلخ کامانیم و عمری دوری از مل می کنیم
جان به لب گشتیم ما اندر غم هجران دوست
در سبیل صبر خود تقلید بلبل می کنیم
بس که در اندیشه مان فکری به غیر از هیچ نیست
بر کلام نیک و بد سالی تامل می کنیم
بر نمی آید ز ما بیچارگان کاری دگر
در مسیر وصل حق بر حق توکل می کنیم
گر رسد امید ما را یک دم از درگاه دوست
لحظه ها را قفل در دور تسلسل می کنیم
دور چون از سادگی هامان به آسانی گذشت
بعد از آن ما هم دگر میل تجمل می کنیم
زین سبب هر دم ز دل هامان مصفا می شویم
شهر مستان را سراسر غرق سنبل می کنیم
با نوازش بر قلم هر صفحه را جان می دهیم
هر ورق را پر ز نقش فاخر گل می کنیم
چون هزاران در بهاران نغمه ها سر می دهیم
واقعیت را ملون چون تخیل می کنیم
آن زمان بر عرش وی همچون ملک پر می کشیم
دوری از اندیشه سست تنزل می کنیم
گفته ها مان از لطافت گه مسجع می شوند
شعر ها مان را فقط وقف تغزل می کنیم
گر شکر می ریزد از هر لفظ مان آگاه باش
بر کلام نغز حافظ ما توسل می کنیم
گر چه اندر شعر، ما یک عضو و حافظ پیکر است
قدر فهم خویشتن تقلید کاکل می کنیم
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009