آوای آزاد »  شاعران » هومن ربیعی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس

الفبای آسمان به زمین نمی رسد
ولی
نسخه های رسولان رایانه موجود است :
- راه خوشبخت زیستن
- روش عشق ورزیدن
- انسان خیلی خیلی مدرن
- اعتماد به نفس در ده درس ...

ببین !
گمشده ها به گمشده ها آدرس می دهند
بیچاره زمینی که مترسک ها شخم بزنند.


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009