آوای آزاد »  شاعران » حسن میرزایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسل سوخته

نسل؛نسل سوخته؛به رنگ خاکستر..........................حریق عشق و ایمان؛نسل غارتگر
غروب عاطفه ؛ مرگ حقیقت.......................................صلیب زندگی؛مرگ کبوتر

فرود غیرت و دست رفاقت.........................................قنوط بلبل و ترک صداقت
گریز از اینه ؛ اه دروغین...........................................قبول خاری و تن به فضاحت

سقـوط ادمیت ؛ترک فریاد..........................................هزاران خفته در خون؛رفته از یاد
سوار بی سر و صد سربداران....................................فـروپاشی انسان؛تکیه بر باد

فراز سایه ها؛رنگ سیاهی......................................قحیط زندگی؛روح تباهی
شراب خون و دل؛ شرم تبسم..................................مسیر ادمیت در دو راهی

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009