آوای آزاد »  شاعران » حمید مصدق »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

در رهگذار باد

درفش کاویان

 1. درآمد

 1. پیش درآمد
 2. درآمد
 3. قسمت 1
 4. قسمت 2
 5. قسمت 3
 

گیرم که آب رفته به جوی اید با آبروی رفته چه باید کرد ؟

آبی، خاکستری، سیاه

 

 1. قسمت 1
 2. قسمت 2
 3. قسمت 3
 4. قسمت 4
 5. قسمت 5
 6. قسمت 6
 7. قسمت 7
 8. قسمت 8
 9. قسمت 9
 10. قسمت 10
 11. قسمت 11
 1. قسمت 1(سیب)
 2. قسمت 2

من  با  بطالت پدر هرگز بیعت نمیکنم

با خویشتن نشستن در خود شکستن

 1. قسمت 1
 2. قسمت 2
 3. قسمت 3
 4. قسمت 4
 5. قسمت 5
  
 1. قسمت 1
 2. قسمت 2
 3. قسمت 3
 4. قسمت 4
 5. قسمت 5
 6. قسمت 6
 7. قسمت 7
 8. قسمت 8
 9. قسمت 9

از جدایی ها (دفتر نخست)

ای کاش شوکران  شهامت من کو ؟

 1. درآمد
 2. قسمت 1
 3. قسمت 2
 4. قسمت 3
 5. قسمت 4
 6. قسمت 5
 7. قسمت 6
 8. قسمت 7
 9. قسمت 8
 10. قسمت 9
 11. قسمت 10
 12. قسمت 11
 13. قسمت 12
 14. قسمت 13
 15. قسمت 14
 16. قسمت 15
 17. قسمت 16
 18. قسمت 17
 19. قسمت 18
 20. قسمت 19
 21. قسمت 20
 1. قسمت 1
 2. قسمت 2
 3. قسمت 3
 4. قسمت 4
 5. قسمت 5
 6. قسمت 6

 

 

از جدایی ها ( دفتر دوم)

ایا چه کس تو را  از مهربان شدن  با من مایوس می کند

 1. درآمد
 2. قسمت 1
 3. قسمت 2
 4. قسمت 3
 5. قسمت 4
 6. قسمت 5
 7. قسمت 6
 8. قسمت 7
 9. قسمت 8
 10. قسمت 9
 11. قسمت 10
 12. قسمت 11
 13. قسمت 12
 14. قسمت 13
 15. قسمت 14
 16. قسمت 15
 17. قسمت 16
 18. قسمت 17

 

 1. قسمت 1
 2. قسمت 2
 3. قسمت 3
 4. قسمت 4
 5. قسمت 5
 6. قسمت 6
 7. قسمت 7
 8. قسمت 8
 9. قسمت 9
 10. قسمت 10
 11. قسمت 11
 12. قسمت 12

 

 

سالهای صبوری

اشارات

 1. چشمه عشق
 2. غزلواره
 3. رشک نوبهار
 4. حسادت
 5. شاه بیت
 6. پیوند جاودان
 7. لبخند دره
 8. حیرت
 9. درویش  درداندیش
 10. هرگز
 11. وصیت
 12. تمنا
 13. تکدرخت
 14. این هم روایتی است
 15. شبی بر ساحل  زنده رود
 16. برخورد
 17. افسوس
 18. شکست غرور
 19. زیر خاکستر
 20. خواب خوب
 21. افسانه مردم
 22. خون و جنون
 23. از اینجا تا مصیبت
 24.  خورشید خاک
 25. آفتاب و ذره
 26. تصویر در قصیده
 27. آرزوی  نقش بر آب
 28. چهل سالگی
 29.  بهار غریب
 30. ترانه خوان  عشق
 31. اسیر  صبح  بناگوش
 32. سنگ صبور
 33. باغبان
 34. مرمر  بلند اندام
 35. روح سیاوش
 36. صدر جهان
 37. امید  وفا
 38. آتش عشق
 39. غزل
 40. لن ترانی
 41. سپاه درم
 42. چند گویم  من از جدایی ها
 43. خاموشی
 

 

 1. آخرین تیر
 2. آرزو
 3. قدرت و قلم
 4. شیر سنگی
 5. نفس سوخته  تکستان
 6. گرد و گردو
 7. جوان  جنگجوی ایل
 8. ارزش انسان
 9. خودشکن
 10. مرگ برگ
 11. در میخانه
 12. مردان  حادثه  دریانوردها
 13. انتظار
 14. معجزه ایمان
 15. ارمغان  شب
 16. تکدی
 17. چشم به راه
 18. رخصت آواز
 19. رهگذر  با  من گفت
 20. در کنار  زنده رود
 21. مرگ شهزاده
 22. ناباور
 23. حرف آخر
 24. تشنه خون
 25. شکست سکوت
 26. ایمان به بازگشت
 27. توقع
 28. غروری ست در من
 29. عزم ویرانی
 30. تصویر
 31. پایدار
 32. از منظومه هستی 1
 33. از منظومه هستی 2
 34. یادنامه شهیدان
 35. رهنورد آزادگی
 36. مثنوی
 37. دشت ارغوان
 38. او را رها کنید
 39. زندانی
 40. تشویش
 41. بی تو  با تو
 42. رهایی
 43. پیراستن
 44. رها ز شاخه

 

 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009