آوای آزاد »  شاعران » فریدون توللی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایه های شب

جغد می خواند و کابوس ِ شب از وحشت ِ خویش
 چشمها دوخته بر شعله ی شمعی بی نور
 باد می غرد و می آورد آهسته به گوش
ناله ی جانوری گرسنه از جنگل ِ دور
آسمان تیره و سنگین چو یکی پاره ی سرب
می فشارد شب ِ هول افکن و بیم افزا را
می کشد دست ، شب تیره به دیوار ِ جهان
تا مگر باز کند " روزنه ی فردا " را
می خورد گاه ، یکی شاخه ی خشکیده به شاخ
 وندر آن ظمت ِ شب می گسلد بند ِ سکوت
 استخوان می شکند مرگ تو گویی ز حیات
یا تنی مرده ، تکان می خورد اندر تابوت
 خسته از طول ِ شب و رنج بیابان ، شبگرد
 رفته در پای یکی کلبه ی فرسوده به خواب
 چپق از دست رها کرده و بس اختر ِ سرخ
که روان در کف ِ باتد است ز هر سو به شتاب
 گاه ، آوای مناجات ِ ضعیفی از دور
 می زداید ز دل ِ غمزده زنگار ِ فسوس
 می کند پارس سگی بر شبحی هول انگیز
 خفته ای می جهد از خواب ز گلبانگ ِ خروس
در پلاسی سیه ، آنجا به تبی گرم و سیاه
 تن رها کرده و جان می سپرد بیماری
باد می نالد و در پت پت ِ غمگین ِ چراغ
سایه ی مرگ ، نمایان شده بردیواری
کودکی خفته ، ز رؤیای شگفتی در خواب
 آنچه از دایه شنیدست ، به چشمش شده راست !
غولی آویخته دم بر در ِ غاری تاریک
 می زند نعره که " این بچه ی لجباز کجاست !؟
گاه ، در خش خش ِ پر همهمه ی برگ ِ درخت
 رهزنی می جهد از گوشه ی دیوار به زیر
 مادری می پرد از گریه ی طفلی از خواب
 کودکی می مکد آهسته ز پستانی شیر
 می جهد گاه ، شهابی ز دل ِ سرد ِ سپهر
 چون گمانی به دلی یا به سری سودایی
 یا یکی قطره ی لغزنده و سوزان ِ سرشک
که تراوش کند از دیده ی نابینایی
در دل ِ تیره ی اصطبل ، ستوری رنجور
می کشد شیهه و سم می زند آهسته به خاک
 هیکلی می رود از گوشه ی باغی تاریک
روبهی می جهد از روزن ِ گوری نمناک
گاه ، نالان ز بُن ِ کوچه ، گدایی بیدار
سرفه ای می کند از رفتن پایی موهوم
شیونی گرم به پا می شود از خانه ی دور
 آتشی سرد برون می جهد از خنده ی بوم
 دور ، آنجا به سر کوه ، یکی شعله ی سرخ
 می زند چشمک و می افسردش گاه شرار
 اهرمن بسته مگر دیده به تاریکی شب
 یا ستاره ست که خون می دودش بر رخسار ؟
دختری ، گاه ز بی تابی ِ عشقی جانسوز
می شکافد دل ِ شب را به قدمهای خموش
سایه ای زیر ِ بلوطی کهن ، اندر خم ِ راه
دست می گیرد و می افشردش در آغوش
گاه ، زندانی ِ فرسوده ای از محنت و رنج
می کشد نیمشبان رشته ی ناقوس ِ سکوت
 می رود شیون ِ ماتم زده ای تا به سپهر
 می شود زاری ِ دلسوخته ای تا ملکوت
شاعری ، در بر ِ شمعی ، سر ِ شوریده به دست
 می زند خط به سر ِ بیتی و می خواند باز
چشم ِ افسونگری از موج ِ غم آلود ِ خیال
 می درخشد به ضمیرش ، چو یکی چشمه ی راز
 گاه ، آهنگ ِ غم انگیز ِ سه تاری آرام
 می کند قصه ز بیتابی ِ دلباخته ای
 یا که در شرشر ِ خواب آور ِ جوی از سر ِ بید
 می زند نغمه به تاریکی ِ شب فاخته ای
در یکی حجره ی آراسته ، در نور ِ بنفش
 سیر و آسوده فروخفته توانگر به پرند
 لیک در حسرت ِ نان ، گرسنه ، بر توده ی کاه
جوع ، دل می گزدش در شب ِ تاریک و بلند
گاه ، شیطان ز سیه کاری ِ خود سر خوش و مست
 دل تهی می کند از قهقهه ای ناهنجار
 رعد می غرد و می پیچدش آواز به کوه
برق می خندد و می ریزدش از خنده شرار
 نرم نرمک ، ز درخشندگی ِ اختر ِ صبح
 می رود مستی و می کاهدش از رونق و تاب
می شود سینه ی شب باز ، چو دودی ز نسیم
 می شود پرده ی غم دور ، چو بادی ز سراب
 ناگه از کوره ی خورشیدیکی اخگر ِ سرخ
 می پرد موج زنان بر سر ِ کهسار ِ کبود
 کبک می خواند و شب می رود آهسته به راه
 صبح می خندد و قو می رود آهسته به رود
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009