آوای آزاد »  شاعران » اسماعیل خویی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر بام گردباد

به کوشش محمدرضا صادقی

 
 1. در راه
 2. بانگ رسای موج
 3. میان دیدن و بودن
 4. شب غدر
 5. از پشت شیشه
 6. هرگز
 7. طرح 2
 8. نجات
 9. کودک
 10. بر بام گردباد
 11. در امتداد زرد خیابان
 12. روزی که فردا بود
 13. وقتی که من بچه بودم
 14. مرهم
 15. در بی واژگی دیدار
 16. اکنون
 17. خصلت
 18. ترسیدن
 19. بودن 3
 20. باخردی عظیمم
 21. با دوردست
 22. شمال نیز
 23. بودن 4
 24. دیدار گاه جان و خطر کردن
 25. پاییز
 26. رخوت
 27. که گر پرسی
 28. با " امید"
 29. امکان
 30. و با نگاه تو خورشید می دمید
 31. مهر بر لب زده

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009