آوای آزاد »  شاعران » اسماعیل خویی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح ( 2 )

کهسار
انگار
ذرات خودراماندن آموزد .
برف ازستیغ ، اما
باجویبار دور
پیوندخودرابازمی جوید .


بورجو – ورتزی ( ایتالیا ) – هفتم بهمن 1342
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009