آوای آزاد »  شاعران » عمران صلاحی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهاریه

آفتاب آمد و بر پنجره ابر نشست
پر و بالش همه خیس
غنچه بیدار شد از خواب و دهن دره ی شیرینی کرد
و دم پنجره آمد ، گل شد
گل ، دم پنجره ، عطش را
پایین
آویخت
یک نفر پایین بود
 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009