آوای آزاد »  شاعران » عمران صلاحی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عیادت

مرگ، از پنجره ی بسته به من می نگرد
 زندگی از دم در
 قصد رفتن دارد
 روحم از سقف گذر خواهد کرد
 در شبی تیره و سرد
تخت حس خواهد کرد
 که سبک تر شده است در تنم خرچنگی ست
که مرا می کاود
خوب می دانم من
 که تهی خواهم شد و فروخواهم ریخت
 توده ی زشت کریهی شده ام
بچه هایم از من می ترسند
آشنایانم نیز
به ملاقات پرستار جوان می آیند
 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009