آوای آزاد »  شاعران » عمران صلاحی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طیاره ی کاغذی

کودک
 با تیر و کمان چوبی اش سنگی
انداخت
و بال پرنده
قوه ی جاذبه را
 باور کرد
و خون پرنده خاک را تر کرد
 در باغ پرنده ها
خزان آمده بود
 در باغ پرنده ها
 خزان
 با تیر و کمان آمده بود
 بر ساقه ی گل
پرنده معکوس نشست
تا ساقه ی گل نیز شکست
از شاخه
پرنده بود
 که می افتاد
 پرهای پرنده
 برگ پاییز شدند
 در باد
 کودک
 با تیر و کمان چوبی اش در باغ
فواره سنگ را بنا می کرد
 وقتی
 یک نقطه هم از پرنده در باغ نماند
کودک
طیاره ی کاغذی هوا می کرد !
 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009