آوای آزاد »  شاعران » علی باباچاهی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازی این شطح

هلم بدهند اگر می افتم از پشت در ته گودالی که هم مورچه ها را
له می کنم
هم اینکه طاری / بازی بازی رد می شود از رویم
برای تو هم خیلی بد می شود که اسم خودت را گذاشته ای
نیلوفر سیمانی ستون فقرات من
مادرم را که به زور از ته گور بفرستم به خواستگاری ات
آری ات را از زبان عزراییل هم که نشنوم
نارنج به این سادگی میان من و تو البته کمی بغرنج تر می شود
طعم حلوای مرده می دهد این وصلت در ته گودال
و حال آن که جن های بصره و بغداد زیر سایه ی نخل و سپستان
برای مان از دایره زنگی سر در می آورند
افسار رنگی را بگو ؟
و بعد از اینکه با سلام و صلوات کراواتم را در ته گودال جلو چشم تو
و آتش می زنند پر سیمرغی را که در قطار سریع السیر
از دست شیخ عطار منطق الطیر قاپیده اند / اول یکمرتبه پیدایش می شود
- پرنده به این میمونی ؟
و نجات دهنده ی من و تو با صورتک مصحکی از نک کوه قاف
عمو زنجیرباف را هم پشت کوه انداخته که بیندازد
برهنه ی مادرزاد هم باشم اگر / برگ انجیر از دست تو
فقط "علاج دل ماست"
وگرنه در ته این گودال / حال اینکه چیزی شبیه مار بخزد
و ناگهان بگزد / کجای فلان گوشه - کنارت را
حکایت فلفل سبز است
که روی شاخ الاغ روییده
مادرم آنقدر فیلسوف بود / اوف
که من آنقدرتر شقه شقه نق بزنم
و او که پیچ و تاب رقص تو را در اندام مار / با سنفونی شماره ی
صفرشو پنهاور
در ته این گودال بی مثال برای مش صفر اهل زنگبار هم میزان می کرد
ندیده بودم تو را اگرچه ولی خیلی زود
میخ های پنج پر صندوقچه ای را محکم تر
و کردکاری که تا _______ و با یوسف به زندانم
و ما هر چه را که ببازیم بازی را که نباخته ایم
همین رقصی را تو برقص که در اندام مار میرقصی
به عقل جن هم نمی رسید اینکه تو می رقصی بر حباب های کف صابون
مادرم نیچه را یا که فقط برای نشنیدن نمی نواخت
یا که می ترسید از تای تازیانه اش
و تو را عین مادرت در قنداقچه ای قایم می کرد که فقط فکرهایت
از گهواره بزند بیرون
و روی زانوی من سی و چند سال تمام قد بکشی
تا برسی به شانه ی من که دو مار سیاه / انتظار تو را
و می کشند خون تو را با تلمبه ای که از شهرداری درخواست کرده اند
سنگ بزرگ علامت نزدن نیست
و گرنه این گودال در همه حال پشت سر من
به ته و توی ریشه های زمین چرا چسبیده ؟
و به جز من با تو چه دیده
که قبلا از من با من
ندیده / هیچ ندیده ؟ 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009